• Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
  • (+976) 51-261418
  • info@spa.gov.mn

Ажил хэрэгч тушаалууд

# Ажил хэрэгч тушаалууд Нэмэгдсэн
1 2022-05-03
2 Архив, албан хэрэг хөтлөлт, төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтад явуулсан улсын үзлэгийн дүн мөрөөр авах арга хэмжээний тухай 2015-10-23
3 Ёс зүйн хороог шинэчлэн байгуулах тухай 2015-10-23
4 Хууль тогтоомж сурталчлах сарын аян зохион байгуулах тухай 2015-10-23
5 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2015-10-19
6 Ажил эрчимжүүлэх тухай 2015-10-16
7 Хөдөлмөрийн дотоод журамд өөрчлөлт оруулах тухай 2015-09-28
8 Ажил эрчимжүүлэх тухай 2015-09-11
9 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2015-09-11
10 Байгууллагын албан хэрэг хөтлөлт, архивын журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2015-07-13
11 Даргын зөвлөлийн бүрэлдэхүүн шинэчлэн батлах тухай 2015-06-29
12 Худалдан авах газрын үйл ажиллагааны хэтийн төлөвлөгөө батлах тухай 2015-06-29
13 Эд хөрөнгийн тооллогын комисс байгуулах тухай 2015-06-12
14 Хөдөлмөрийн дотоод журамд өөрчлөлт оруулан, шинэчлэн батлах тухай 2015-06-12
15 Уулзалт зохион байгуулах тухай 2015-05-07
16 Спорт хамтлагийг шинэчлэн байгуулах тухай 2015-05-04
17 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2015-04-30
18 Ажил эрчимжүүлэх 2015-04-30
19 Худалдан авах ажиллагааны газрын шилэн дансны мэдээлэл хөтлөх тухай 2015-04-23
20 Зөвлөлдөх уулзалт зохион байгуулах үйл ажиллагааны зардал гаргах тухай 2015-04-23
21 Зөвлөлдөх уулзалт зохион байгуулах тухай 2015-04-17
22 Хөдөлмөрийн дотоод журамд өөрчлөлт оруулан, шинэчлэн батлах тухай 2015-03-30
23 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2015-03-16
24 Шилэн тендер-2015 сэдэвт уулзалт зохион байгуулах тухай 2015-02-11
25 Орон нутгийн нэгжид ажиллах тухай 2015-02-11
26 Ажлын цагийн ажиллах хуваарь 2015-02-11
27 Хариуцлагатай эргүүл, жижүүр томилох тухай 2015-02-09
28 Спорт хамтлаг шинэчлэн байгуулах тухай 2015-01-26
29 Байгууллагын Баримт бичиг нягтлан шалгах комиссыг шинэчлэн байгуулах тухай 2015-01-26
30 Цахим II хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явцад хяналт тавих ажлын хэсэг байгуулах тухай 2015-01-23
31 Даргын зөвлөлийн бүрэлдэхүүн шинэчлэн батлах тухай 2015-01-22
32 Өмч хамгаалах байнгын зөвлөл ажлуулах тухай 2015-01-22