• Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
  • (+976) 51-261418
  • info@spa.gov.mn

Ажил хэрэгч тушаалууд

# Ажил хэрэгч тушаалууд Нэмэгдсэн
1 Архив, албан хэрэг хөтлөлт, төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтад явуулсан улсын үзлэгийн дүн мөрөөр авах арга хэмжээний тухай 2015-10-23
2 Ёс зүйн хороог шинэчлэн байгуулах тухай 2015-10-23
3 Хууль тогтоомж сурталчлах сарын аян зохион байгуулах тухай 2015-10-23
4 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2015-10-19
5 Ажил эрчимжүүлэх тухай 2015-10-16
6 Хөдөлмөрийн дотоод журамд өөрчлөлт оруулах тухай 2015-09-28
7 Ажил эрчимжүүлэх тухай 2015-09-11
8 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2015-09-11
9 Байгууллагын албан хэрэг хөтлөлт, архивын журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2015-07-13
10 Даргын зөвлөлийн бүрэлдэхүүн шинэчлэн батлах тухай 2015-06-29
11 Худалдан авах газрын үйл ажиллагааны хэтийн төлөвлөгөө батлах тухай 2015-06-29
12 Эд хөрөнгийн тооллогын комисс байгуулах тухай 2015-06-12
13 Хөдөлмөрийн дотоод журамд өөрчлөлт оруулан, шинэчлэн батлах тухай 2015-06-12
14 Уулзалт зохион байгуулах тухай 2015-05-07
15 Спорт хамтлагийг шинэчлэн байгуулах тухай 2015-05-04
16 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2015-04-30
17 Ажил эрчимжүүлэх 2015-04-30
18 Худалдан авах ажиллагааны газрын шилэн дансны мэдээлэл хөтлөх тухай 2015-04-23
19 Зөвлөлдөх уулзалт зохион байгуулах үйл ажиллагааны зардал гаргах тухай 2015-04-23
20 Зөвлөлдөх уулзалт зохион байгуулах тухай 2015-04-17
21 Хөдөлмөрийн дотоод журамд өөрчлөлт оруулан, шинэчлэн батлах тухай 2015-03-30
22 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2015-03-16
23 Шилэн тендер-2015 сэдэвт уулзалт зохион байгуулах тухай 2015-02-11
24 Орон нутгийн нэгжид ажиллах тухай 2015-02-11
25 Ажлын цагийн ажиллах хуваарь 2015-02-11
26 Хариуцлагатай эргүүл, жижүүр томилох тухай 2015-02-09
27 Спорт хамтлаг шинэчлэн байгуулах тухай 2015-01-26
28 Байгууллагын Баримт бичиг нягтлан шалгах комиссыг шинэчлэн байгуулах тухай 2015-01-26
29 Цахим II хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явцад хяналт тавих ажлын хэсэг байгуулах тухай 2015-01-23
30 Даргын зөвлөлийн бүрэлдэхүүн шинэчлэн батлах тухай 2015-01-22
31 Өмч хамгаалах байнгын зөвлөл ажлуулах тухай 2015-01-22