• Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
  • 7979-0000
  • info@spa.gov.mn

Ажил хэрэгч тушаалууд

# Ажил хэрэгч тушаалууд Нэмэгдсэн
1 2023-03-27
2 2022-05-03
3 Хууль тогтоомж сурталчлах сарын аян зохион байгуулах тухай 2015-10-23
4 Ёс зүйн хороог шинэчлэн байгуулах тухай 2015-10-23
5 Архив, албан хэрэг хөтлөлт, төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтад явуулсан улсын үзлэгийн дүн мөрөөр авах арга хэмжээний тухай 2015-10-23
6 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2015-10-19
7 Ажил эрчимжүүлэх тухай 2015-10-16
8 Хөдөлмөрийн дотоод журамд өөрчлөлт оруулах тухай 2015-09-28
9 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2015-09-11
10 Ажил эрчимжүүлэх тухай 2015-09-11
11 Байгууллагын албан хэрэг хөтлөлт, архивын журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2015-07-13
12 Худалдан авах газрын үйл ажиллагааны хэтийн төлөвлөгөө батлах тухай 2015-06-29
13 Даргын зөвлөлийн бүрэлдэхүүн шинэчлэн батлах тухай 2015-06-29
14 Хөдөлмөрийн дотоод журамд өөрчлөлт оруулан, шинэчлэн батлах тухай 2015-06-12
15 Эд хөрөнгийн тооллогын комисс байгуулах тухай 2015-06-12
16 Уулзалт зохион байгуулах тухай 2015-05-07
17 Спорт хамтлагийг шинэчлэн байгуулах тухай 2015-05-04
18 Ажил эрчимжүүлэх 2015-04-30
19 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2015-04-30
20 Зөвлөлдөх уулзалт зохион байгуулах үйл ажиллагааны зардал гаргах тухай 2015-04-23
21 Худалдан авах ажиллагааны газрын шилэн дансны мэдээлэл хөтлөх тухай 2015-04-23
22 Зөвлөлдөх уулзалт зохион байгуулах тухай 2015-04-17
23 Хөдөлмөрийн дотоод журамд өөрчлөлт оруулан, шинэчлэн батлах тухай 2015-03-30
24 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2015-03-16
25 Ажлын цагийн ажиллах хуваарь 2015-02-11
26 Орон нутгийн нэгжид ажиллах тухай 2015-02-11
27 Шилэн тендер-2015 сэдэвт уулзалт зохион байгуулах тухай 2015-02-11
28 Хариуцлагатай эргүүл, жижүүр томилох тухай 2015-02-09
29 Байгууллагын Баримт бичиг нягтлан шалгах комиссыг шинэчлэн байгуулах тухай 2015-01-26
30 Спорт хамтлаг шинэчлэн байгуулах тухай 2015-01-26
31 Цахим II хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явцад хяналт тавих ажлын хэсэг байгуулах тухай 2015-01-23
32 Даргын зөвлөлийн бүрэлдэхүүн шинэчлэн батлах тухай 2015-01-22
33 Өмч хамгаалах байнгын зөвлөл ажлуулах тухай 2015-01-22