• Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
  • 7979-0000
  • info@spa.gov.mn

Газрын даргын тушаал 2018

# Газрын даргын тушаал 2018 Нэмэгдсэн
1 Шагнах тухай А168 2018-05-23
2 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/167 2018-05-18
3 Зарим албан хаагчдыг томилолтоор ажиллуулах тухай А166 2018-05-17
4 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/164 2018-05-15
5 Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай А/165 2018-05-15
6 Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай А/163 2018-05-13
7 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/157 2018-05-11
8 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/158 2018-05-11
9 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/159 2018-05-11
10 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/160 2018-05-11
11 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/161 2018-05-11
12 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/162 2018-05-11
13 Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай А/156 2018-05-08
14 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/153 2018-05-04
15 Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай А/154 2018-05-04
16 Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай А/155 2018-05-04
17 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/148 2018-05-02
18 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/149 2018-05-02
19 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/150 2018-05-02
20 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/151 2018-05-02
21 2018-05-02
22 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/143 2018-05-01
23 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/144 2018-05-01
24 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/145 2018-05-01
25 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/146 2018-05-01
26 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/147 2018-05-01
27 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/137 2018-04-28
28 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/141 2018-04-27
29 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/139 2018-04-27
30 Төрийн өмчийн төлөөлөгчийг томилж,удирдамж батлах тухай А/140 2018-04-27
31 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/141 2018-04-27
32 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/142 2018-04-27
33 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А133 2018-04-26
34 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/134 2018-04-26
35 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/135 2018-04-26
36 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/136 2018-04-26
37 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/138 2018-04-26
38 Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай А/130 2018-04-25
39 Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай А/129 2018-04-24
40 Зарим албан хаагчдыг томилолтоор ажиллуулах тухай А127 2018-04-18
41 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/114 2018-04-16
42 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/115 2018-04-16
43 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/116 2018-04-16
44 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/117 2018-04-16
45 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/118 2018-04-16
46 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/119 2018-04-16
47 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/120 2018-04-16
48 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/121 2018-04-16
49 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/122 2018-04-16
50 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/123 2018-04-16
51 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/124 2018-04-16
52 Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай А/125 2018-04-16
53 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/126 2018-04-16
54 Удирдамж батлах тухай А/111-1 2018-04-11
55 Удирдамж батлах тухай А/111-2 2018-04-11
56 Удирдамж батлах тухай А/111-3 2018-04-11
57 Удирдамж батлах тухай А/111-4 2018-04-11
58 Удирдамж батлах тухай А/111-5 2018-04-11
59 Удирдамж батлах тухай А/111 2018-04-11
60 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/110 2018-04-10
61 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/110-1 2018-04-10
62 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/110-2 2018-04-10
63 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/110-3 2018-04-10
64 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/67 2018-04-09
65 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/108 2018-04-05
66 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/102 2018-03-29
67 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/103 2018-03-29
68 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/104 2018-03-29
69 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/105 2018-03-29
70 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/106 2018-03-29
71 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/101 2018-03-28
72 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/101-1 2018-03-28
73 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/99 2018-03-26
74 Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай А/100 2018-03-26
75 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/56 2018-03-25
76 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/89 2018-03-23
77 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/89-1 2018-03-23
78 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/90 2018-03-23
79 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/90-1 2018-03-23
80 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/91 2018-03-23
81 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/91-1 2018-03-23
82 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/92 2018-03-23
83 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/92-1 2018-03-23
84 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/93 2018-03-23
85 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/93-1 2018-03-23
86 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/94 2018-03-23
87 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/94-1 2018-03-23
88 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/95 2018-03-23
89 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/95-1 2018-03-23
90 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/96 2018-03-23
91 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/96-1 2018-03-23
92 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/97 2018-03-23
93 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/98 2018-03-23
94 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/87 2018-03-19
95 Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай А/88 2018-03-19
96 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/81 2018-03-15
97 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/82 2018-03-15
98 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/82-1 2018-03-15
99 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/83 2018-03-15
100 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/84 2018-03-15
101 Төлөвлөгөө батлах тухай А/85 2018-03-15
102 Төлөвлөгөө батлах тухай А/85-1 2018-03-15
103 Төлөвлөгөө батлах тухай А/85-2 2018-03-15
104 Төлөвлөгөө батлах тухай А/85-3 2018-03-15
105 Төлөвлөгөө батлах тухай А/85-4 2018-03-15
106 Төлөвлөгөө батлах тухай А/85-5 2018-03-15
107 Төлөвлөгөө батлах тухай А/85-6 2018-03-15
108 Төлөвлөгөө батлах тухай А/85-7 2018-03-15
109 Төлөвлөгөө батлах тухай А/85-8 2018-03-15
110 Төлөвлөгөө батлах тухай А/85-9 2018-03-15
111 Төлөвлөгөө батлах тухай А/85-10 2018-03-15
112 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/86 2018-03-15
113 Шагнаж урамшуулах тухай А/80 2018-03-13
114 Шагнаж урамшуулах тухай А/80-1 2018-03-13
115 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/77 2018-03-12
116 Жагсаалт батлах тухай А/78 2018-03-12
117 Жагсаалт батлах тухай А/78-1 2018-03-12
118 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/79 2018-03-12
119 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/66 2018-03-09
120 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/68 2018-03-09
121 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/69 2018-03-09
122 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/70 2018-03-09
123 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/71-1 2018-03-09
124 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/72 2018-03-09
125 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/73 2018-03-09
126 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/74 2018-03-09
127 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/75 2018-03-09
128 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/76 2018-03-09
129 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/71 2018-03-09
130 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/64 2018-03-06
131 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/64-1 2018-03-06
132 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/55 2018-03-05
133 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/57 2018-03-05
134 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/58 2018-03-05
135 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/59 2018-03-05
136 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/60 2018-03-05
137 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/61 2018-03-05
138 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/62 2018-03-05
139 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/53 2018-03-02
140 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/53-1 2018-03-02
141 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/53-2 2018-03-02
142 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/54 2018-03-02
143 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/54-1 2018-03-02
144 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/52 2018-03-01
145 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/52-1 2018-03-01
146 Зарим албан хаагчдыг томилолтоор ажиллуулах тухай А50 2018-02-28
147 Зарим албан хаагчдыг томилолтоор ажиллуулах тухай А50-1 2018-02-28
148 Зарим албан хаагчдыг томилолтоор ажиллуулах тухай А50-2 2018-02-28
149 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/50-1 2018-02-26
150 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/51 2018-02-26
151 Комисс шинэчлэн байгуулах тухай А/47 2018-02-08
152 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/48 2018-02-08
153 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/46 2018-02-07
154 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/46-1 2018-02-07
155 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/46-2 2018-02-07
156 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/46-3 2018-02-07
157 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/40 2018-02-06
158 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/41 2018-02-06
159 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/42 2018-02-06
160 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/43 2018-02-06
161 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/44 2018-02-06
162 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/45 2018-02-06
163 Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай А/39 2018-01-31
164 2018 оны сургалтын төлөвлөгөө батлах тухай А/38 2018-01-30
165 2018 оны сургалтын төлөвлөгөө батлах тухай А/38-1 2018-01-30
166 2018 оны сургалтын төлөвлөгөө батлах тухай А/38-2 2018-01-30
167 2018 оны сургалтын төлөвлөгөө батлах тухай А/38-3 2018-01-30
168 2018 оны сургалтын төлөвлөгөө батлах тухай А/38-4 2018-01-30
169 2018 оны сургалтын төлөвлөгөө батлах тухай А/38-5 2018-01-30
170 2018 оны сургалтын төлөвлөгөө батлах тухай А/38-6 2018-01-30
171 2018 оны сургалтын төлөвлөгөө батлах тухай А/38-7 2018-01-30
172 Татан буулгах комисс байгуулах тухай А/34 2018-01-30
173 Татан буулгах комисс байгуулах тухай А/34-1 2018-01-30
174 Татан буулгах комисс байгуулах тухай А/34-2 2018-01-30
175 Татан буулгах комисс байгуулах тухай А/35 2018-01-30
176 Татан буулгах комисс байгуулах тухай А/35-1 2018-01-30
177 Татан буулгах комисс байгуулах тухай А/35-2 2018-01-30
178 Татан буулгах комисс байгуулах тухай А/36 2018-01-30
179 Татан буулгах комисс байгуулах тухай А/36-1 2018-01-30
180 Татан буулгах комисс байгуулах тухай А/36-2 2018-01-30
181 Татан буулгах комисс байгуулах тухай А/37 2018-01-30
182 Татан буулгах комисс байгуулах тухай А/37-1 2018-01-30
183 Татан буулгах комисс байгуулах тухай А/37-2 2018-01-30
184 2018 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай А/32 2018-01-29
185 2018 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай А/32-1 2018-01-29
186 2018 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай А/32-2 2018-01-29
187 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/17 2018-01-26
188 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/18 2018-01-26
189 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/19 2018-01-26
190 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/20 2018-01-26
191 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/21 2018-01-26
192 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/22 2018-01-26
193 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/23 2018-01-26
194 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/24 2018-01-26
195 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/25 2018-01-26
196 Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай А/26 2018-01-26
197 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/27 2018-01-26
198 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/28 2018-01-26
199 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/29 2018-01-26
200 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/30 2018-01-26
201 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/31 2018-01-26
202 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/16 2018-01-25
203 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/13 2018-01-18
204 Дотоод аудитын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай А/14 2018-01-18
205 Дотоод аудитын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай А/14-1 2018-01-18
206 Дотоод аудитын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай А/14-2 2018-01-18
207 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/12 2018-01-17
208 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/09 2018-01-12
209 Тушаалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай А/08 2018-01-12
210 Тушаалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай А/08-1 2018-01-12
211 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/10 2018-01-12
212 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/11 2018-01-12
213 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/07 2018-01-11
214 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/07-1 2018-01-11
215 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/05-3 2018-01-10
216 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/05 2018-01-10
217 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/05-1 2018-01-10
218 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/05-2 2018-01-10
219 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/04 2018-01-09
220 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/01 2018-01-05
221 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/02 2018-01-05