• Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
  • 7979-0000
  • info@spa.gov.mn

Дотоод аудит

# Дотоод аудит Нэмэгдсэн
1 2023 оны жилийн эцсийн байдлаар хууль тогтоомж, дээд газрын тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн тайлан 2024-02-15
2 2023 оны жилийн эцсийн байдлаар “Монгол Улсыг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл”-ийн биелэлтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан 2024-01-03
3 2023 оны жилийн эцсийн байдлаар “Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр”-ийн биелэлтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан 2024-01-03
4 2023 оны 11 дүгээр сарын байдлаар хууль тогтоомж, дээд газрын тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн тайлан 2023-12-07
5 2023 оны 11 дүгээр сарын байдлаар “Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр”-ийн биелэлтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан 2023-12-07
6 2023 оны 10 дугаар сарын байдлаар хууль тогтоомж, дээд газрын тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн тайлан 2023-11-08
7 2023 оны 10 дугаар сарын байдлаар “Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр”-ийн биелэлтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан 2023-11-08
8 2023 оны 3 дугаар улирлын хууль, УИХ-ын тогтоол, УИХБХ-ны тогтоол шийдвэрийн биелэлтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний танилцуулга 2023-10-30
9 2023 оны 9 дүгээр сарын байдлаар хууль тогтоомж, дээд газрын тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн тайлан 2023-10-09
10 2023 оны 9 дүгээр сарын байдлаар “Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр”-ийн биелэлтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан 2023-10-09
11 2023 оны 8 дугаар сарын байдлаар хууль тогтоомж, дээд газрын тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн тайлан 2023-09-08
12 2023 оны 8 дугаар сарын байдлаар “Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр”-ийн биелэлтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан 2023-09-08
13 2023 оны 7 дугаар сарын байдлаар хууль тогтоомж, дээд газрын тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн тайлан 2023-08-08
14 2023 оны 7 дугаар сарын байдлаар “Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр”-ийн биелэлтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан 2023-08-08
15 2023 оны эхний хагас жилийн байдлаар “Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр”-ийн биелэлтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан 2023-06-28
16 2023 оны 4 дүгээр сарын байдлаар “Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр”-ийн биелэлтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан 2023-05-10
17 2023 оны 4 дүгээр сарын байдлаар хууль тогтоомж, дээд газрын тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн тайлан 2023-05-10
18 2023 оны 3 дугаар сарын байдлаар “Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр”-ийн биелэлтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан 2023-04-06
19 2023 оны 3 дугаар сарын байдлаар хууль тогтоомж, дээд газрын тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн тайлан 2023-04-06
20 2023 оны 1, 2 дугаар сарын байдлаар “Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр”-ийн биелэлтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан 2023-03-06
21 2023 оны 1, 2 дугаар сарын байдлаар хууль тогтоомж, дээд газрын тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн тайлан 2023-03-06
22 ТХХАГ-ын 2022 оны эхний 9 сарын байдлаар хууль, тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтэд хийсэн хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн тайлан 2022-10-14
23 ТХААГ-ын 2022 оны 9-р сарын хууль, тогтоомж, тогтоол шийдвэрт хийсэн хянал, шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн тайлан 2022-10-05
24 ТХААГ-ын 2022 оны 1-р улирлын хууль, тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн биелэлтэд хийсэн тайлан 2022-05-25
25 ТХААГ-ын 2021 оны жилийн эцсийн хууль, тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн биелэлтэд хийсэн тайлан 2022-01-17
26 ТХААГ-ын "Монгол улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл"-ийн хэрэгжилтэнд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний танилцуулга 2022-01-17
27 2020 онд байгууллагын гүйцтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хийсэн дотоод аудитын тайлан 2021-09-16
28 2021 оны хагас жилийн тогтоол, шийдвэрийн биелэлтэд хийсэн хяналт, шинжилгээ үнэлгээний танилцуулга 2021-09-16
29 ТХААГ-аас 2020 онд хүний нөөцийг чадавхжуулах, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах талаар хяналт-шинжилгээ 2021-04-10
30 ТХААГ-аас 2020 онд байгууллагын тогтоол шийдвэрийн биелэлтэд хийсэн дотоод аудитын тайлан 2021-02-15
31 ТХААГ-аас 2020 онд байгууллагийн ил тод байдлын хэрэгжилтэд хийсэн дотоод аудитын тайлан 2021-02-01
32 2019 оны дотоод аудитын төлөвлөгөө 2019-03-13
33 Төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтэд 2018 оны байдлаар хийсэн дотоод аудитын тайлан 2019-02-13
34 ТӨБЗГ-аас 2018 онд хэвлэл мэдээллийн байгууллагатай байгуулсан гэрээний хэрэгжилтэд хийсэн дотоод аудитын тайлан 2019-02-01
35 2017, 2018 оны дотоод аудит 2018-06-15
36 0000-00-00