• Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
  • (+976) 51-261418
  • info@spa.gov.mn

Дотоод аудит

# Дотоод аудит Нэмэгдсэн
1 2021 оны хагас жилийн тогтоол, шийдвэрийн биелэлтэд хийсэн хяналт, шинжилгээ үнэлгээний танилцуулга 2021-09-16
2 2020 онд байгууллагын гүйцтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хийсэн дотоод аудитын тайлан 2021-09-16
3 ТХААГ-аас 2020 онд хүний нөөцийг чадавхжуулах, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах талаар хяналт-шинжилгээ 2021-04-10
4 ТХААГ-аас 2020 онд байгууллагын тогтоол шийдвэрийн биелэлтэд хийсэн дотоод аудитын тайлан 2021-02-15
5 ТХААГ-аас 2020 онд байгууллагийн ил тод байдлын хэрэгжилтэд хийсэн дотоод аудитын тайлан 2021-02-01
6 2019 оны дотоод аудитын төлөвлөгөө 2019-03-13
7 Төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтэд 2018 оны байдлаар хийсэн дотоод аудитын тайлан 2019-02-13
8 ТӨБЗГ-аас 2018 онд хэвлэл мэдээллийн байгууллагатай байгуулсан гэрээний хэрэгжилтэд хийсэн дотоод аудитын тайлан 2019-02-01
9 2017, 2018 оны дотоод аудит 2018-06-15