• Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
  • (+976) 51-261418
  • info@spa.gov.mn

Дотоод аудит

# Дотоод аудит Нэмэгдсэн
1 ТХААГ-ын 2022 оны 1-р улирлын хууль, тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн биелэлтэд хийсэн тайлан 2022-05-25
2 ТХААГ-ын 2021 оны жилийн эцсийн хууль, тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн биелэлтэд хийсэн тайлан 2022-01-17
3 ТХААГ-ын "Монгол улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл"-ийн хэрэгжилтэнд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний танилцуулга 2022-01-17
4 2021 оны хагас жилийн тогтоол, шийдвэрийн биелэлтэд хийсэн хяналт, шинжилгээ үнэлгээний танилцуулга 2021-09-16
5 2020 онд байгууллагын гүйцтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хийсэн дотоод аудитын тайлан 2021-09-16
6 ТХААГ-аас 2020 онд хүний нөөцийг чадавхжуулах, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах талаар хяналт-шинжилгээ 2021-04-10
7 ТХААГ-аас 2020 онд байгууллагын тогтоол шийдвэрийн биелэлтэд хийсэн дотоод аудитын тайлан 2021-02-15
8 ТХААГ-аас 2020 онд байгууллагийн ил тод байдлын хэрэгжилтэд хийсэн дотоод аудитын тайлан 2021-02-01
9 2019 оны дотоод аудитын төлөвлөгөө 2019-03-13
10 Төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтэд 2018 оны байдлаар хийсэн дотоод аудитын тайлан 2019-02-13
11 ТӨБЗГ-аас 2018 онд хэвлэл мэдээллийн байгууллагатай байгуулсан гэрээний хэрэгжилтэд хийсэн дотоод аудитын тайлан 2019-02-01
12 2017, 2018 оны дотоод аудит 2018-06-15