• Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
  • (+976) 51-261418
  • info@spa.gov.mn

Хүний нөөцийн стратеги

# Хүний нөөцийн стратеги Нэмэгдсэн
1 "Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг өөр албан тушаалд шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулах журам"-ын зөвлөмж 2022-04-25
2 Хөдөлмөрийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/ 2022-03-16
3 Төрийн худалдан авах ажиллагааны газрын 2022 оны сургалтын төлөвлөгөө 2022-01-10
4 Төрийн худалдан авах ажиллагааны газрын албан хаагчийн нийгмийн баталгааг хангах 2022 оны төлөвлөгөө 2022-01-10
5 Төрийн албаны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга 2021-06-15
6 ТХААГ-ын албан хаагчийн нийгмийн баталгааг хангах төлөвлөгөө 2021 2021-05-28
7 ТХААГ-ын албан хаагчийн сургалтын төлөвлөгөө 2021 2021-05-28
8 ТХААГ-ын 2020 оны сургалт, нийгмийн баталгааны төлөвлөгөөний биелэлт 2021-02-01
9 ТХААГ-ын албан хаагчийн нийгмийн баталгааг хангах төлөвлөгөө 2020 2020-05-26
10 ТХААГ-ын албан хаагчийн сургалтын төлөвлөгөө 2020 2020-05-26
11 ТХААГ-ын албан хаагчийн нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр 2020-05-25
12 ТХААГ-ын албан хаагчийн сургалтын хөтөлбөр 2020-05-25
13 Албан тушаалын жагсаалтад өөрчлөлт оруулах тухай 2018.04.12 2018-06-20
14 Албан тушаалын жагсаалтад өөрчлөлт оруулах тухай 2018.06.08 2018-06-20
15 Албан тушаалын жагсаалт 2018-04-02
16 Албан тушаалын жагсаалтад өөрчлөлт оруулах тухай 2018-04-02
17 Сургалтын төлөвлөгөө 2018 2018-04-02