• Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
  • 7979-0000
  • info@spa.gov.mn

Хүний нөөцийн стратеги

# Хүний нөөцийн стратеги Нэмэгдсэн
1 ТХААГ-ын албан хаагчийн нийгмийн баталгааг хангах төлөвлөгөө 2023 2023-02-15
2 2023-02-15
3 "Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг өөр албан тушаалд шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулах журам"-ын зөвлөмж 2022-04-25
4 Хөдөлмөрийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/ 2022-03-16
5 Төрийн худалдан авах ажиллагааны газрын 2022 оны сургалтын төлөвлөгөө 2022-01-10
6 Төрийн худалдан авах ажиллагааны газрын албан хаагчийн нийгмийн баталгааг хангах 2022 оны төлөвлөгөө 2022-01-10
7 Төрийн албаны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга 2021-06-15
8 ТХААГ-ын албан хаагчийн нийгмийн баталгааг хангах төлөвлөгөө 2021 2021-05-28
9 ТХААГ-ын албан хаагчийн сургалтын төлөвлөгөө 2021 2021-05-28
10 ТХААГ-ын 2020 оны сургалт, нийгмийн баталгааны төлөвлөгөөний биелэлт 2021-02-01
11 ТХААГ-ын албан хаагчийн нийгмийн баталгааг хангах төлөвлөгөө 2020 2020-05-26
12 ТХААГ-ын албан хаагчийн сургалтын төлөвлөгөө 2020 2020-05-26
13 ТХААГ-ын албан хаагчийн нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр 2020-05-25
14 ТХААГ-ын албан хаагчийн сургалтын хөтөлбөр 2020-05-25
15 Албан тушаалын жагсаалтад өөрчлөлт оруулах тухай 2018.04.12 2018-06-20
16 Албан тушаалын жагсаалтад өөрчлөлт оруулах тухай 2018.06.08 2018-06-20
17 Албан тушаалын жагсаалт 2018-04-02
18 Албан тушаалын жагсаалтад өөрчлөлт оруулах тухай 2018-04-02
19 Сургалтын төлөвлөгөө 2018 2018-04-02