• Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
  • 7979-0000
  • info@spa.gov.mn

Төлөвлөгөө, биелэлт, тайлан

# Төлөвлөгөө, биелэлт, тайлан Нэмэгдсэн
1 ТХААГ-сургалтын төлөвлөгөө-2024 2024-02-28
2 ТХААГ-нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр-2024 2024-02-28
3 ТХААГ-ын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө- 2024 2024-02-05
4 ТХААГ-нийгмийн баталгаах хангах хөтөлбөрийн биелэлт-2023 оны жилийн эцэс 2023-12-25
5 ТХААГ-сургалтын төлөвлөгөөний биелэлт-2023 оны эхний хагас жил 2023-06-28
6 ТХААГ-нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн тайлан-2023 оны эхний хагас жил 2023-06-28
7 Сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр-2022 2023-02-20
8 Ил тод байдлын шалгуур үзүүлэлтийн тайлан-2022 2023-02-16
9 ТХААГ тайлан-2022 2023-01-10
10 ТХААГ тайлан-2021 2022-01-11
11 Төрийн худалдан авах ажиллагааны газрын 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө 2021-02-01
12 ТХААГ-2020 тайлан 2021-02-01
13 Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлгөөний биелэлт 2018-02-22
14 Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2018-02-20
15 Засгийн газрын 100 хоногт ТӨБЗГ-ын хийж гүйцэтгэсэн "Онцлох ажлын талаарх мэдээлэл" 2018-01-16
16 Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2017-01-26
17 ТӨБЗГ-ын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, (2016 оны 09-12 сар) 2016-09-10
18 ХААГ-ын 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт, (2016 оны эхний хагас жилийн байдлаар) 2016-07-01
19 ХААГ-ын онцлох ажлын талаарх тайлан-мэдээлэл (2015.09 сар - 2016.05 сар) 2016-06-06
20 ХААГ-ын үйл ажиллагааны үр дүнгийн талаарх танилцуулга-мэдээлэл, (2013-2016 оны 05 сар) 2016-06-06
21 ХААГ-ын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, (2016 он) 2016-02-15
22 ХААГ-ын онцлох бүтээлч ажлын тайлан (2013-2015 он) 2016-02-04
23 ХААГ-ын 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт, (2015 оны жилийн эцсийн байдлаар) 2016-01-15
24 ХААГ-ын үйл ажиллагааны тайлан, (2015 оны эхний хагас жил) 2015-07-30
25 ХААГ-ын 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт, (2015 оны эхний хагас жилийн байдлаар) 2015-07-20
26 ХААГ-ын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, (2015 он) 2015-03-10
27 ХААГ-ын үйл ажиллагааны тайлан, (2014 он) 2015-01-05
28 ХААГ-ЫН 2014 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ, (2014 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн байдлаар) 2014-12-22
29 Эзэн-100 хоногийн ажлын тайлан 2014-11-26
30 ХААГ-ын үйл ажиллагааны тайлан - 2014 оны эхний хагас жил 2014-11-26
31 ХААГ-ын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт - 2014 эхний хагас жил 2014-11-26
32 ХААГ-ын үйл ажиллагааны жилийн төлөвлөгөө -2014 он 2014-11-26
33 ХААГ-ын 2013 оны oнцлох 13 ажил 2014-11-26
34 ХААГ-ын үйл ажиллагааны тайлан - 2013 оны эхний хагас жил 2014-11-25
35 ХААГ-ын үйл ажиллагааны жилийн тайлан - 2013 он 2014-11-25
36 ХААГ-ын 2013 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт - (Төсвийн шууд захирагчийн үр дүнгийн гэрээний биелэлт-2013) 2014-11-25