• Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
  • 7979-0000
  • info@spa.gov.mn

Холбогдох эрх зүйн акт

# Холбогдох эрх зүйн акт Нэмэгдсэн
1 Төрийн хэмнэлтийн тухай хууль 2022-06-02
2 Нийтийн мэдээллийн ил тод бхайдлын тухай хууль 2022-05-02
3 Хөдөлмөрийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/ 2022-03-16
4 Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол, журам 2022-01-26
5 Төрийн албаны ерөнхий шалгалт өгөх болзол, журам 2022-01-10
6 Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн хандлага-үнэлгээний хүснэгт 2021-04-17
7 Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэл-нэгжийн даргын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх аргачлал 2021-04-17
8 10-дугаар-хавсралт-үнэлгээний-хуудас 2021-04-17
9 Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэл-албан хаагчийн АГ-г үнэлэх аргачлал 2021-04-17
10 ТЖАХ-ийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах аргачлал 2021-04-15
11 ТЖАХ-ийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний загвар 2021-04-15
12 ТЖАХ-ийн тайлан 2021-04-15
13 Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах, гүйцэтгэлийн зорилт, шалгуур үзүүлэлтийн тогтоох тайлан гаргах журам 2019-04-14
14 Хөдөлмөрийн тухай хууль 2018-04-02
15 Төрийн албаны тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/ 2018-04-02
16 Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын албан хаагчийн нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр 2017-06-19
17 Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын шагналын журам 2017-06-19
18 Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын албан хаагчийн сургалтын хөтөлбөр 2017-06-19
19 Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын албан хаагчид тусламж, тэтгэмж, нөхөн олговор олгох журам 2017-06-19
20 Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын хөдөлмөрийн дотоод журам 2016-11-07