• Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
  • (+976) 51-261418
  • info@spa.gov.mn

Холбогдох эрх зүйн акт

# Холбогдох эрх зүйн акт Нэмэгдсэн
1 Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн хандлага-үнэлгээний хүснэгт 2021-04-17
2 Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэл-нэгжийн даргын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх аргачлал 2021-04-17
3 10-дугаар-хавсралт-үнэлгээний-хуудас 2021-04-17
4 Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэл-албан хаагчийн АГ-г үнэлэх аргачлал 2021-04-17
5 ТЖАХ-ийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах аргачлал 2021-04-15
6 ТЖАХ-ийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний загвар 2021-04-15
7 ТЖАХ-ийн тайлан 2021-04-15
8 Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах, гүйцэтгэлийн зорилт, шалгуур үзүүлэлтийн тогтоох тайлан гаргах журам 2019-04-14
9 Хөдөлмөрийн тухай хууль 2018-04-02
10 Төрийн албаны тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/ 2018-04-02
11 Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын албан хаагчийн нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр 2017-06-19
12 Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын шагналын журам 2017-06-19
13 Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын албан хаагчийн сургалтын хөтөлбөр 2017-06-19
14 Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын албан хаагчид тусламж, тэтгэмж, нөхөн олговор олгох журам 2017-06-19
15 Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын хөдөлмөрийн дотоод журам 2016-11-07