• Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
  • 7979-0000
  • info@spa.gov.mn

Ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх

# Ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх Нэмэгдсэн
1 2023-12-26
2 ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БОЛОВСРУУЛЖ БАТЛАХ, АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, ҮР ДҮН, МЭРГЭШЛИЙН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЭХ ЖУРАМ 2023-11-13
3 ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХ АРГАЧЛАЛ 2023-11-13
4 ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЗАГВАР 2023-11-13
5 ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ЗАГВАР 2023-11-13
6 ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙГ ЭРЧИМЖҮҮЛЭХ ЯВЦЫН ЯРИЛЦЛАГЫН ТЭМДЭГЛЭЛИЙН ЗАГВАР 2023-11-13
7 НЭМЭЛТ ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЗАГВАР 2023-11-13
8 ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАНГИЙН ЗАГВАР 2023-11-13
9 ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ, ҮР ДҮН, МЭРГЭШЛИЙН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЭХ АРГАЧЛАЛ 2023-11-13
10 ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ, ҮР ДҮН, МЭРГЭШЛИЙН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЭХ ХУУДАСНЫ ЗАГВАР 2023-11-13
11 БАЙГУУЛЛАГЫН АЛБАН ХААГЧДЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭГ МЭДЭЭЛЭХ ХУУДАСНЫ ЗАГВАР 2023-11-13
12 Байгууллагын тайлангийн загвар 2022-05-02
13 Албан хаагчийн тайлангийн загвар 2022-05-02
14 Байгууллагын төлөвлөгөө боловсруулах аргачлал 2022-02-01
15 Албан хаагчийн төлөвлөгөөний загвар 2022-01-18
16 ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БОЛОВСРУУЛЖ БАТЛАХ, АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, ҮР ДҮН, МЭРГЭШЛИЙН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЭХ ЖУРАМ 2022-01-03
17 ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИД МӨНГӨН УРАМШУУЛАЛ ОЛГОХ ЖУРАМ 2022-01-03
18 АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, ҮР ДҮН, МЭРГЭШЛИЙН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЭХ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХУУДАС 2022-01-03
19 Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх үлгэрчилсэн загвар 2018-04-02
20 Төсвийн шууд захирагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүгнэх үлгэрчилсэн загвар 2018-04-02
21 Төсвийн шууд захирагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүгнэх журам 2018-04-02