• Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
  • 7979-0000
  • info@spa.gov.mn

Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт

# Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт Нэмэгдсэн
1 ТХААГ-т ирсэн өргөдөл, гомдлын мэдээ 2023 оны 3-р улирал 2023-10-16
2 ТХААГ-т 11-11 төвөөс ирсэн өргөдөл, гомдлын мэдээ 2023 оны 3-р улирал 2023-10-16
3 ТХААГ-т 11-11 төвөөс ирсэн өргөдөл, гомдлын мэдээ 2023 оны 2-р улирал 2023-06-30
4 ТХААГ-т ирсэн өргөдөл, гомдлын мэдээ 2023 оны 2-р улирал 2023-06-30
5 ТХААГ-т 11-11 төвөөс ирсэн өргөдөл, гомдлын мэдээ 2023 оны эхний хагас жил 2023-06-30
6 ТХААГ-т ирсэн өргөдөл, гомдлын мэдээ 2023 оны эхний хагас жил 2023-06-30
7 ТХААГ-т 11-11 төвөөс ирсэн өргөдөл, гомдлын мэдээ 2023 оны 1-р улирал 2023-03-31
8 ТХААГ-т ирсэн өргөдөл, гомдлын мэдээ 2023 оны 1-р улирал 2023-03-31
9 ТХААГ-т 11-11 төвөөс ирсэн өргөдөл, гомдлын мэдээ 2022 оны 4-р улирал 2023-01-02
10 ТХААГ-т ирсэн өргөдөл, гомдлын мэдээ 2022 оны 4-р улирал 2023-01-02
11 ТХААГ-т ирсэн өргөдөл, гомдол 2022 жилийн эцэс 2023-01-02
12 ТХААГ-т 11-11 төвөөс ирсэн өргөдөл, гомдлын мэдээ /3-р улирал/ 2022-10-06
13 ТХААГ-т ирсэн өргөдөл, гомдлын мэдээ /3-р улирал/ 2022-10-03
14 ТХААГ-т 11-11 төвөөс ирсэн өргөдөл, гомдол 2022 2-р улирал 2022-06-15
15 ТХААГ-т 11-11 төвөөс ирсэн өргөдөл, гомдол 2022 эхний хагас жил 2022-06-15
16 ТХААГ-т ирсэн өргөдөл, гомдол 2022 2-р улирал 2022-06-15
17 ТХААГ-т ирсэн өргөдөл, гомдол 2022 эхний хагас жил 2022-06-15
18 ТХААГ-т ирсэн өргөдөл гомдол 2022-1р улирал 2022-04-01
19 ТХААГ-т 11-11 төвөөс ирсэн өргөдөл гомдол 2022 1-р улирал 2022-04-01
20 ТХААГ-т ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт - 2021 оны 4-р улирал 2021-12-31
21 ТХААГ-т ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт - 2021 оны 3-р улирал 2021-12-09
22 11-11 төвөөс ирүүлсэн өргөдөл, гомдолын шийдвэрлэлт - 2021 оны эхний хагас жил 2021-07-07
23 ТХААГ-т ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт - 2021 оны эхний хагас жил 2021-07-01
24 ТХААГ-т ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт - 2021 оны 2-р улирал 2021-07-01
25 11-11 төвөөс ирүүлсэн өргөдөл, гомдолын шийдвэрлэлт - 2021 оны 2-р улирал 2021-07-01
26 11-11 төвөөс ирүүлсэн өргөдөл, гомдолын шийдвэрлэлт - 2021 оны 1-р улирал 2021-04-01
27 ТХААГ-т ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт - 2021 оны 1-р улирал 2021-04-01
28 Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт байгууллага, иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ (2020 оны жилийн эцсийн байдлаар) 2020-12-16
29 Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт байгууллага, иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ (2020 оны хагас жилийн байдлаар) 2020-12-16
30 Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт байгууллага, иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ (2020 оны III улирлын байдлаар) 2020-12-16
31 Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт байгууллага, иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ (2018 оны жилийн эцсийн байдлаар) 2019-01-03
32 Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт байгууллага, иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ (2018 оны 06 дугаар сарын 30-с 09 дүгээр сарын 28 өдрийнбайдлаар) 2018-09-28
33 Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт байгууллага, иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ (2018 оны 01 дүгээр сарын 01-с 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн байдлаар) 2018-07-10
34 Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт байгууллага, иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ (2018.03.23-ны өдрийн байдлаар) 2018-03-29
35 Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт байгууллага, иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан 2017 он (Шинэчилсэн) 2018-03-02
36 Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ /2017 он жилийн эцэс/ 2018-01-24
37 Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ (2017 оны 3-р улирлын байдлаар) 2017-11-21
38 ТӨБЗГ-ын Өргөдөл, гомдлын тайлан мэдээ 2016-11-11
39 Өргөдөл, гомдлын тайлан мэдээ /2016 оны эхний хагас жил/ 2016-09-21
40 Өргөдөл, гомдлын тайлан мэдээ /2016 оны I улирал/ 2016-03-21
41 Өргөдөл, гомдлын тайлан мэдээ /2015 оны III улирал/ 2015-10-05
42 Өргөдөл, гомдлын тайлан мэдээ /2015 оны эхний хагас жил/ 2015-07-06
43 Өргөдөл, гомдлын тайлан мэдээ /2015 оны I улирал/ 2015-03-31
44 ТХААГ-т ирсэн өргөдөл, гомдлын мэдээ 2023 оны эхний хагас жил 0000-00-00