• Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
  • (+976) 51-261418
  • info@spa.gov.mn

Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт

# Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт Нэмэгдсэн
1 ТХААГ-т 11-11 төвөөс ирсэн өргөдөл, гомдлын мэдээ /3-р улирал/ 2022-10-06
2 ТХААГ-т ирсэн өргөдөл, гомдлын мэдээ /3-р улирал/ 2022-10-03
3 ТХААГ-т 11-11 төвөөс ирсэн өргөдөл, гомдол 2022 2-р улирал 2022-06-15
4 ТХААГ-т 11-11 төвөөс ирсэн өргөдөл, гомдол 2022 эхний хагас жил 2022-06-15
5 ТХААГ-т ирсэн өргөдөл, гомдол 2022 2-р улирал 2022-06-15
6 ТХААГ-т ирсэн өргөдөл, гомдол 2022 эхний хагас жил 2022-06-15
7 ТХААГ-т ирсэн өргөдөл гомдол 2022-1р улирал 2022-04-01
8 ТХААГ-т 11-11 төвөөс ирсэн өргөдөл гомдол 2022 1-р улирал 2022-04-01
9 ТХААГ-т ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт - 2021 оны 4-р улирал 2021-12-31
10 ТХААГ-т ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт - 2021 оны 3-р улирал 2021-12-09
11 11-11 төвөөс ирүүлсэн өргөдөл, гомдолын шийдвэрлэлт - 2021 оны эхний хагас жил 2021-07-07
12 ТХААГ-т ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт - 2021 оны эхний хагас жил 2021-07-01
13 ТХААГ-т ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт - 2021 оны 2-р улирал 2021-07-01
14 11-11 төвөөс ирүүлсэн өргөдөл, гомдолын шийдвэрлэлт - 2021 оны 2-р улирал 2021-07-01
15 11-11 төвөөс ирүүлсэн өргөдөл, гомдолын шийдвэрлэлт - 2021 оны 1-р улирал 2021-04-01
16 ТХААГ-т ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт - 2021 оны 1-р улирал 2021-04-01
17 Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт байгууллага, иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ (2020 оны жилийн эцсийн байдлаар) 2020-12-16
18 Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт байгууллага, иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ (2020 оны хагас жилийн байдлаар) 2020-12-16
19 Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт байгууллага, иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ (2020 оны III улирлын байдлаар) 2020-12-16
20 Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт байгууллага, иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ (2018 оны жилийн эцсийн байдлаар) 2019-01-03
21 Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт байгууллага, иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ (2018 оны 06 дугаар сарын 30-с 09 дүгээр сарын 28 өдрийнбайдлаар) 2018-09-28
22 Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт байгууллага, иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ (2018 оны 01 дүгээр сарын 01-с 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн байдлаар) 2018-07-10
23 Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт байгууллага, иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ (2018.03.23-ны өдрийн байдлаар) 2018-03-29
24 Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт байгууллага, иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан 2017 он (Шинэчилсэн) 2018-03-02
25 Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ /2017 он жилийн эцэс/ 2018-01-24
26 Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ (2017 оны 3-р улирлын байдлаар) 2017-11-21
27 ТӨБЗГ-ын Өргөдөл, гомдлын тайлан мэдээ 2016-11-11
28 Өргөдөл, гомдлын тайлан мэдээ /2016 оны эхний хагас жил/ 2016-09-21
29 Өргөдөл, гомдлын тайлан мэдээ /2016 оны I улирал/ 2016-03-21
30 Өргөдөл, гомдлын тайлан мэдээ /2015 оны III улирал/ 2015-10-05
31 Өргөдөл, гомдлын тайлан мэдээ /2015 оны эхний хагас жил/ 2015-07-06
32 Өргөдөл, гомдлын тайлан мэдээ /2015 оны I улирал/ 2015-03-31