• Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
  • (+976) 51-261418
  • info@spa.gov.mn

Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт

# Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт Нэмэгдсэн
1 ТХААГ-т 11-11 төвөөс ирсэн өргөдөл, гомдол 2022 2-р улирал 2022-06-15
2 ТХААГ-т 11-11 төвөөс ирсэн өргөдөл, гомдол 2022 эхний хагас жил 2022-06-15
3 ТХААГ-т ирсэн өргөдөл, гомдол 2022 2-р улирал 2022-06-15
4 ТХААГ-т ирсэн өргөдөл, гомдол 2022 эхний хагас жил 2022-06-15
5 ТХААГ-т ирсэн өргөдөл гомдол 2022-1р улирал 2022-04-01
6 ТХААГ-т 11-11 төвөөс ирсэн өргөдөл гомдол 2022 1-р улирал 2022-04-01
7 ТХААГ-т ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт - 2021 оны 4-р улирал 2021-12-31
8 ТХААГ-т ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт - 2021 оны 3-р улирал 2021-12-09
9 11-11 төвөөс ирүүлсэн өргөдөл, гомдолын шийдвэрлэлт - 2021 оны эхний хагас жил 2021-07-07
10 ТХААГ-т ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт - 2021 оны эхний хагас жил 2021-07-01
11 ТХААГ-т ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт - 2021 оны 2-р улирал 2021-07-01
12 11-11 төвөөс ирүүлсэн өргөдөл, гомдолын шийдвэрлэлт - 2021 оны 2-р улирал 2021-07-01
13 11-11 төвөөс ирүүлсэн өргөдөл, гомдолын шийдвэрлэлт - 2021 оны 1-р улирал 2021-04-01
14 ТХААГ-т ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт - 2021 оны 1-р улирал 2021-04-01
15 Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт байгууллага, иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ (2020 оны жилийн эцсийн байдлаар) 2020-12-16
16 Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт байгууллага, иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ (2020 оны хагас жилийн байдлаар) 2020-12-16
17 Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт байгууллага, иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ (2020 оны III улирлын байдлаар) 2020-12-16
18 Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт байгууллага, иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ (2018 оны жилийн эцсийн байдлаар) 2019-01-03
19 Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт байгууллага, иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ (2018 оны 06 дугаар сарын 30-с 09 дүгээр сарын 28 өдрийнбайдлаар) 2018-09-28
20 Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт байгууллага, иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ (2018 оны 01 дүгээр сарын 01-с 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн байдлаар) 2018-07-10
21 Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт байгууллага, иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ (2018.03.23-ны өдрийн байдлаар) 2018-03-29
22 Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт байгууллага, иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан 2017 он (Шинэчилсэн) 2018-03-02
23 Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ /2017 он жилийн эцэс/ 2018-01-24
24 Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ (2017 оны 3-р улирлын байдлаар) 2017-11-21
25 ТӨБЗГ-ын Өргөдөл, гомдлын тайлан мэдээ 2016-11-11
26 Өргөдөл, гомдлын тайлан мэдээ /2016 оны эхний хагас жил/ 2016-09-21
27 Өргөдөл, гомдлын тайлан мэдээ /2016 оны I улирал/ 2016-03-21
28 Өргөдөл, гомдлын тайлан мэдээ /2015 оны III улирал/ 2015-10-05
29 Өргөдөл, гомдлын тайлан мэдээ /2015 оны эхний хагас жил/ 2015-07-06
30 Өргөдөл, гомдлын тайлан мэдээ /2015 оны I улирал/ 2015-03-31