• Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
  • 7979-0000
  • info@spa.gov.mn

Төрийн худалдан авах ажиллагааны газрын албан тушаалын тодорхойлолтууд

# Албан тушаалын нэр Ангилал Зэрэглэл Мэргэжил Хөдөлмөрийн нөхцөл
1 Цахим худалдан авах ажиллагаа хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Дэс түшмэл ТЗ-7 Мэдээлэл харилцаа, холбооны технологи /061/ Хэвийн
2 Ерөнхий гэрээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Дэс түшмэл ТЗ-7 Мэдээлэл харилцаа, холбооны технологи /061/ Эрх зүй /0421/ Бизнес ба удирдахуй /041/ Хэвийн
3 Сургалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Дэс түшмэл ТЗ-7 Эрх зүй /0421/ Бизнесийн удирдлага /041301/ Боловсрол судлал /011101/ Хэвийн
4 Худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулах хэлтсийн дарга Ахлах түшмэл ТЗ-10 Иргэний ба үйлдвэрийн барилга, байгууламж /0732/ Эрх зүй /042/ Бизнесийн удирдлага /041301/ Төрийн удирдлага /041303/ Хэвийн
5 Цахим худалдан авах ажиллагаа, мэдээллийн технологийн хэлтсийн дарга Ахлах түшмэл ТЗ-10 Мэдээлэл харилцаа, холбооны технологи /061/ Хэвийн
6 Хууль эрх зүй, хяналт, дотоод аудитын хэлтсийн дарга Ахлах түшмэл ТЗ-10 Эрх зүй /042/ Төрийн удирдлага /041303/ Эдийн засаг /0311/ Хэвийн
7 Захиргаа, удирдлагын хэлтсийн дарга Ахлах түшмэл ТЗ-10 Нягтлан бодох бүртгэл, татвар /0411/ Төрийн удирдлага /041303/ Бизнесийн удирдлага /041301/ Эрх зүй /042/ Эдийн засаг /0311/ Хэвийн
8 Худалдан авах ажиллагаа хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Дэс түшмэл ТЗ-7 Бизнес ба удирдахуй /041/ Эрх зүй /042/ Инженерчлэл, инженерийн үйлдвэрлэл /071/ Архитектур ба барилга, угсралт /073/ Хэвийн
9 Хуулийн ахлах мэргэжилтэн Дэс түшмэл ТЗ-7 Эрх зүй /042/ Хэвийн
10 Хяналт, дотоод аудитын ахлах мэргэжилтэн Дэс түшмэл ТЗ-7 Нягтлан бодох бүртгэл, татвар /0411/ Санхүү /041201/ Бизнесийн удирдлага /041301/ Эрх зүй /042/ Эдийн засаг /0311/ Хэвийн
11 Дотоод ажил хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Дэс түшмэл ТЗ-7 Төрийн удирдлага /041303/ Бизнесийн удирдлага /041301/ Эрх зүй /042/ Эдийн засаг /0311/ Хэвийн
12 Тогтоол шийдвэрийн биелэлт, тайлан мэдээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Дэс түшмэл ТЗ-7 Төрийн удирдлага /041303/ Бизнесийн удирдлага /041301/ Эрх зүй /042/ Эдийн засаг /0311/ Хэвийн
13 Худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн Дэс түшмэл ТЗ-6 Бизнес ба удирдахуй /041/ Эрх зүй /042/ Мэдээлэл харилцаа, холбооны технологи /061/ Инженерчлэл, инженерийн үйлдвэрлэл /071/ Архитектур ба барилга, угсралт /073/ Хэвийн
14 Төлөвлөгөө, тайлан хариуцсан мэргэжилтэн Дэс түшмэл ТЗ-6 Бизнес ба удирдахуй /041/ Эрх зүй /042/ Инженерчлэл, инженерийн үйлдвэрлэл /071/ Архитектур ба барилга, угсралт /073/ Хэвийн
15 Зураг төсөл, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн Дэс түшмэл ТЗ-6 Инженерчлэл, инженерийн үйлдвэрлэл /071/ Архитектур ба барилга, угсралт /073/ Хэвийн
16 Цахим тендерийн систем хариуцсан мэргэжилтэн Дэс түшмэл ТЗ-6 Мэдээлэл харилцаа, холбооны технологи /061/ Хэвийн
17 Цахим дэлгүүрийн систем хариуцсан мэргэжилтэн Дэс түшмэл ТЗ-6 Мэдээлэл харилцаа, холбооны технологи /061/ Материал судлал /072201/ Хэвийн