• Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
  • 7979-0000
  • info@spa.gov.mn

Газрын даргын тушаал 2017

# Газрын даргын тушаал 2017 Нэмэгдсэн
1 Тооллогын комисс байгуулах тухай А/212 2017-12-26
2 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/207 2017-12-25
3 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/208 2017-12-25
4 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/205 2017-12-21
5 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/206 2017-12-21
6 Албан хаагчид үр дүнгийн урамшуулал олгох тухай А/202 2017-12-21
7 Албан хаагчид үр дүнгийн урамшуулал олгох тухай А/202-1 2017-12-21
8 Албан хаагчид үр дүнгийн урамшуулал олгох тухай А/202-2 2017-12-21
9 Албан хаагчид үр дүнгийн урамшуулал олгох тухай А/202-3 2017-12-21
10 Сургалт зохион байгуулах тухай А/201 2017-12-20
11 Сургалт зохион байгуулах тухай А/201-1 2017-12-20
12 Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай А/161 2017-12-19
13 Урамшуулал олгох тухай А/196 2017-12-14
14 Урамшуулал олгох тухай А/196-1 2017-12-14
15 Урамшуулал олгох тухай А/196-2 2017-12-14
16 Урамшуулал олгох тухай А/196-3 2017-12-14
17 Урамшуулал олгох тухай А/196-4 2017-12-14
18 Урамшуулал олгох тухай А/196-5 2017-12-14
19 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/190 2017-12-07
20 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/190-1 2017-12-07
21 Албан хаагчдад үр дүнгийн урамшуулал олгох тухай А/192 2017-12-07
22 Албан хаагчдад үр дүнгийн урамшуулал олгох тухай А/192-1 2017-12-07
23 Албан хаагчдад үр дүнгийн урамшуулал олгох тухай А/192-2 2017-12-07
24 Албан хаагчдад үр дүнгийн урамшуулал олгох тухай А/192-3 2017-12-07
25 Ц.Баяр-Эрдэнэд гарын үсэг зурах эрх олгох тухай А/189 2017-12-05
26 Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай А183 2017-12-01
27 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/184 2017-12-01
28 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/185 2017-12-01
29 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/186 2017-12-01
30 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/187 2017-12-01
31 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/188 2017-12-01
32 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/181 2017-11-27
33 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/181-1 2017-11-27
34 Томилолтоор ажиллуулах тухай А182 2017-11-27
35 Томилолтоор ажиллуулах тухай А182-1 2017-11-27
36 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/163 2017-11-25
37 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/180 2017-11-24
38 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/180-1 2017-11-24
39 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/180-2 2017-11-24
40 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/180-3 2017-11-24
41 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/178 2017-11-22
42 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/178-1 2017-11-22
43 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/179 2017-11-22
44 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/176 2017-11-16
45 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/177 2017-11-16
46 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/173 2017-11-15
47 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/174 2017-11-15
48 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/175 2017-11-15
49 Зарим албан хаагчдыг сургалтад оролцуулах тухай А172 2017-11-10
50 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/171 2017-11-09
51 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/171-1 2017-11-09
52 Журам батлах тухай А/169 2017-11-07
53 Журам батлах тухай А/169-1 2017-11-07
54 Журам батлах тухай А/169-2 2017-11-07
55 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/170 2017-11-07
56 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/166 2017-11-06
57 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/167 2017-11-06
58 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/168 2017-11-06
59 Жагсаалтад өөрчлөлт оруулах тухай А/165 2017-11-03
60 Жагсаалтад өөрчлөлт оруулах тухай А/165-1 2017-11-03
61 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/164 2017-10-25
62 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/162 2017-10-20
63 Комиссыг шинэчлэн байгуулах тухай А/158 2017-10-19
64 Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай А/159 2017-10-19
65 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/160 2017-10-19
66 Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай А/157 2017-10-18
67 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/156 2017-10-12
68 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/156-1 2017-10-12
69 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/156-2 2017-10-12
70 Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай А/155 2017-10-09
71 Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай А/154 2017-10-06
72 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/153 2017-10-04
73 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/151 2017-10-02
74 Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай А/152 2017-10-02
75 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/150 2017-09-26
76 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/150-1 2017-09-26
77 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/150-2 2017-09-26
78 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/146 2017-09-25
79 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/146-1 2017-09-25
80 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/146-2 2017-09-25
81 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/146-3 2017-09-25
82 Зарим арга хэмжээний тухай А/147 2017-09-25
83 Зарим арга хэмжээний тухай А/147-1 2017-09-25
84 Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай А/148 2017-09-25
85 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/149 2017-09-25
86 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/144 2017-09-22
87 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/144-1 2017-09-22
88 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/145 2017-09-22
89 Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай А/49 2017-09-15
90 Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай А/51 2017-09-15
91 Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай А/81 2017-09-15
92 Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай А/82 2017-09-15
93 Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай А/83 2017-09-15
94 Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай А/94 2017-09-15
95 Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай А/123 2017-09-15
96 Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай А/125 2017-09-15
97 Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай А/132 2017-09-15
98 Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай А/133 2017-09-15
99 Урамшуулал олгох тухай А/13 2017-09-15
100 Урамшуулал олгох тухай А/13-1 2017-09-15
101 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/21 2017-09-15
102 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/21-1 2017-09-15
103 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/5 2017-09-15
104 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/10 2017-09-15
105 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/28 2017-09-15
106 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/29 2017-09-15
107 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/30 2017-09-15
108 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/31 2017-09-15
109 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/32 2017-09-15
110 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/33 2017-09-15
111 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/34 2017-09-15
112 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/35 2017-09-15
113 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/36 2017-09-15
114 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/37 2017-09-15
115 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/37-1 2017-09-15
116 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/38 2017-09-15
117 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/38-1 2017-09-15
118 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/39 2017-09-15
119 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/43 2017-09-15
120 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/59 2017-09-15
121 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/60 2017-09-15
122 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/61 2017-09-15
123 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/62 2017-09-15
124 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/66 2017-09-15
125 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/67 2017-09-15
126 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/68 2017-09-15
127 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/69 2017-09-15
128 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/70 2017-09-15
129 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/71 2017-09-15
130 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/73 2017-09-15
131 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/74 2017-09-15
132 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/75 2017-09-15
133 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/76 2017-09-15
134 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/77 2017-09-15
135 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/78 2017-09-15
136 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/79 2017-09-15
137 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/80 2017-09-15
138 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/84 2017-09-15
139 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/85 2017-09-15
140 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/86 2017-09-15
141 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/87 2017-09-15
142 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/88 2017-09-15
143 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/90 2017-09-15
144 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/90 2017-09-15
145 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/96 2017-09-15
146 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/97 2017-09-15
147 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/98 2017-09-15
148 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/99 2017-09-15
149 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/113 2017-09-15
150 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/116 2017-09-15
151 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/117 2017-09-15
152 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/120 2017-09-15
153 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/121 2017-09-15
154 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/122 2017-09-15
155 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/122-2 2017-09-15
156 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/126 2017-09-15
157 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/126-2 2017-09-15
158 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/127 2017-09-15
159 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/127-2 2017-09-15
160 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/851 2017-09-15
161 Хариуцлагатай жижүүрийн хуваарь батлах тухай А/114 2017-09-15
162 Хариуцлагатай жижүүрийн хуваарь батлах тухай А/114-2 2017-09-15
163 Хөтөлбөр батлах тухай А/107 2017-09-15
164 Хөтөлбөр батлах тухай А/107-1 2017-09-15
165 Хөтөлбөр батлах тухай А/107-2 2017-09-15
166 Хөтөлбөр батлах тухай А/107-3 2017-09-15
167 Хөтөлбөр батлах тухай А/108 2017-09-15
168 Хөтөлбөр батлах тухай А/108-1 2017-09-15
169 Хөтөлбөр батлах тухай А/108-2 2017-09-15
170 Хөтөлбөр батлах тухай А/108-3 2017-09-15
171 Хөтөлбөр батлах тухай А/108-4 2017-09-15
172 Урамшууллын тухай А/143 2017-09-15
173 Журам батлах тухай А/105-3 2017-09-14
174 Журам батлах тухай А/105-4 2017-09-14
175 Журам батлах тухай А/105-5 2017-09-14
176 Журам батлах тухай А/105-6 2017-09-14
177 Журам батлах тухай А/106 2017-09-14
178 Журам батлах тухай А/106-1 2017-09-14
179 Журам батлах тухай А/106-2 2017-09-14
180 Журам батлах тухай А/106-3 2017-09-14
181 Журам батлах тухай А/106-4 2017-09-14
182 Заавар батлах тухай А/12 2017-09-14
183 Зарим албан хаагчдыг сургалтанд оролцуулах тухай А/08 2017-09-14
184 Зарим албан хаагчийн цалингийн шатлал болон нэмэгдлийг шинэчлэн тогтоох тухай А/11 2017-09-14
185 Зарим албан хаагчийн цалингийн шатлал болон нэмэгдлийг шинэчлэн тогтоох тухай А/11-1 2017-09-14
186 Зарим албан хаагчийн цалингийн шатлал болон нэмэгдлийг шинэчлэн тогтоох тухай А/11-2 2017-09-14
187 Зарим албан хаагчийн ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай А/56 2017-09-14
188 Зарим албан хаагчийн ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай А/56-1 2017-09-14
189 Зохион байгуулалтын нэгжийн индекс батлах тухай А/18 2017-09-14
190 Зохион байгуулалтын нэгжийн индекс батлах тухай А/18-1 2017-09-14
191 Зөвлөл байгуулах тухай А/02 2017-09-14
192 Зөвлөл байгуулах тухай А/02-1 2017-09-14
193 Зөвлөл байгуулах тухай А/40 2017-09-14
194 Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч томилох тухай А/19 2017-09-14
195 Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч томилох тухай А/19-1 2017-09-14
196 Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч томилох тухай А/134 2017-09-14
197 Комисс байгуулах тухай А/6 2017-09-14
198 Комисс байгуулах тухай А/16 2017-09-14
199 Комисс байгуулах тухай А/45 2017-09-14
200 Мөнгөн шагналын зардлын тухай А/112 2017-09-14
201 Мөнгөн шагналын зардлын тухай А/1 2017-09-14
202 Тангараг өргүүлэх тухай А/07 2017-09-14
203 Тангараг өргүүлэх тухай А/131 2017-09-14
204 Тооллогын комисс байгуулах тухай А/27 2017-09-14
205 Тооллогын комисс байгуулах тухай А/27-1 2017-09-14
206 Тооллогын комисс байгуулах тухай А/115 2017-09-14
207 Төрийн өмчийг эзэмшүүлэх гэрээ дүгнэх, байгуулах тухай А/135 2017-09-14
208 Төрийн өмчийг эзэмшүүлэх гэрээ дүгнэх, байгуулах тухай А/135-1 2017-09-14
209 Төрийн өмчийг эзэмшүүлэх гэрээ дүгнэх, байгуулах тухай А/135-1-2 2017-09-14
210 Төрийн өмчийг эзэмшүүлэх гэрээ дүгнэх, байгуулах тухай А/135-2 2017-09-14
211 Төрийн өмчийг эзэмшүүлэх гэрээ дүгнэх, байгуулах тухай А/135-2-1 2017-09-14
212 Төрийн өмчийн төлөөлөгчийг томилж удирдамж батлах тухай А/14 2017-09-14
213 Төрийн өмчийн төлөөлөгчийг томилж удирдамж батлах тухай А/14-1 2017-09-14
214 Төрийн өмчийн төлөөлөгчийг томилж удирдамж батлах тухай А/50 2017-09-14
215 Төрийн өмчийн төлөөлөгчийг томилж удирдамж батлах тухай А/50-1 2017-09-14
216 Төрийн өмчийн төлөөлөгчийг томилж удирдамж батлах тухай А/57 2017-09-14
217 Төрийн өмчийн төлөөлөгчийг томилж удирдамж батлах тухай А/57-2 2017-09-14
218 Төрийн өмчийн төлөөлөгчийг томилж удирдамж батлах тухай А/58 2017-09-14
219 Төрийн өмчийн төлөөлөгчийг томилж удирдамж батлах тухай А/58-1 2017-09-14
220 Тушаал хүчингүй болгох тухай А/95 2017-09-14
221 Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай А/42 2017-09-14
222 Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай А/46 2017-09-14
223 Журам батлах тухай А/20-1 2017-09-14
224 Журам батлах тухай А/20-1-2 2017-09-14
225 Журам батлах тухай А/20-1-3 2017-09-14
226 Журам батлах тухай А/105 2017-09-14
227 Журам батлах тухай А/105-1 2017-09-14
228 Журам батлах тухай А/105-2 2017-09-14
229 Дотоод аудитын 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай А/55-2 2017-09-13
230 Дотоод аудитын 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай А/55-3 2017-09-13
231 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/140 2017-09-13
232 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/140-1 2017-09-13
233 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/141 2017-09-13
234 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/141-1 2017-09-13
235 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/141-2-1 2017-09-13
236 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/141-2-2 2017-09-13
237 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/141-3-1 2017-09-13
238 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/141-3-2 2017-09-13
239 Ёс зүйн дүрэм батлах тухай А/15 2017-09-13
240 Ёс зүйн дүрэм батлах тухай А/15-1 2017-09-13
241 Ёс зүйн дүрэм батлах тухай А/15-1-2 2017-09-13
242 Ёс зүйн дүрэм батлах тухай А/15-1-3 2017-09-13
243 Ёс зүйн дүрэм батлах тухай А/15-1-4 2017-09-13
244 Ёс зүйн дүрэм батлах тухай А/15-1-5 2017-09-13
245 Жагсаалт батлах тухай А/104 2017-09-13
246 Жагсаалт батлах тухай А/104-1 2017-09-13
247 Жагсаалт батлах тухай А/104-2 2017-09-13
248 Жагсаалт батлах тухай А/104-3 2017-09-13
249 Журам батлах тухай А/20 2017-09-13
250 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/140 2017-09-12
251 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/140-1 2017-09-12
252 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/65-1 2017-09-12
253 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/100-1 2017-09-12
254 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/101 2017-09-12
255 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/102 2017-09-12
256 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/103 2017-09-12
257 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/103-1 2017-09-12
258 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/103-2 2017-09-12
259 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/110 2017-09-12
260 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/110-1 2017-09-12
261 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/110-2 2017-09-12
262 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/111 2017-09-12
263 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/115 2017-09-12
264 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/118 2017-09-12
265 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/119 2017-09-12
266 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/124 2017-09-12
267 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/128 2017-09-12
268 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/129 2017-09-12
269 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/136 2017-09-12
270 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/138 2017-09-12
271 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/139 2017-09-12
272 Баримт бичиг нягтлан шалгах комисс байгуулах тухай А/64 2017-09-12
273 Дотоод аудитын 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай А/55 2017-09-12
274 Дотоод аудитын 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай А/55-1 2017-09-12
275 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/4-2-1 2017-09-06
276 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/65 2017-05-04
277 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/54 2017-04-14
278 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/54-1 2017-04-14
279 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/53 2017-04-13
280 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/52 2017-04-11
281 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/48 2017-03-15
282 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/48-1 2017-03-15
283 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/48-2 2017-03-15
284 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/48-3 2017-03-15
285 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/47 2017-03-13
286 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/47-1 2017-03-13
287 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/47-2 2017-03-13
288 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/47-3 2017-03-13
289 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/47-4 2017-03-13
290 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/47-5 2017-03-13
291 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/47-6 2017-03-13
292 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/44 2017-03-06
293 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/41 2017-02-21
294 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/25 2017-02-10
295 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/25-1 2017-02-10
296 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/25-1-2 2017-02-10
297 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/25-2 2017-02-10
298 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/25-2-1 2017-02-10
299 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/25-2-2 2017-02-10
300 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/25-2-3 2017-02-10
301 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/25-2-4 2017-02-10
302 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/25-2-5 2017-02-10
303 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/26 2017-02-10
304 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/24 2017-02-09
305 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/24-1 2017-02-09
306 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/24-2 2017-02-09
307 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/22 2017-02-08
308 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/22-1 2017-02-08
309 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/23 2017-02-08
310 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/23-1 2017-02-08
311 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/17 2017-02-01
312 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/17-1 2017-02-01
313 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/17-1-2 2017-02-01
314 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/17-1-3 2017-02-01
315 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/17-1-4 2017-02-01
316 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/17-2 2017-02-01
317 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/06 2017-01-09
318 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/06-1 2017-01-09
319 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/06-2 2017-01-09
320 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/4 2017-01-06
321 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/4 маягт 1 2017-01-06
322 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/4 маягт 2 2017-01-06
323 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/4 маягт 3 2017-01-06
324 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/4-1 2017-01-06
325 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/4-1-2 2017-01-06
326 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/4-2-2 2017-01-06
327 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/3 2017-01-05
328 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/1 2017-01-04
329 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/63 0000-00-00
330 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/63-1 0000-00-00
331 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/92 0000-00-00
332 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/93 0000-00-00
333 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/100 0000-00-00