• Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
  • (+976) 51-261418
  • info@spa.gov.mn

Тогтоол, шийдвэрийн биелэлт

# Тогтоол, шийдвэрийн биелэлт Нэмэгдсэн
1 ТХААГ-ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН (2021 оны жилийн эцэс) 2022-01-17
2 ТХААГ-Тогтоол, шийдвэрийн биелэлт 2021 он эхний хагас жил 2021-07-01
3 Тогтоол шийдвэрийн биелэлт (2020 оны жилийн эцэс) 2021-02-02
4 Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийн тайлан (Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар, 2017 оны жилийн эцэс) 2018-02-14
5 Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийн тайлан (Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар, 2017 оны эхний хагас жил) 2017-07-20
6 Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт (Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар, 2016 оны жилийн эцэс) 2017-02-17
7 ХОЛБОГДОХ ЭРХ ЗҮЙН АКТЫН БИЕЛЭЛТ, (2016 оны эхний хагас жилийн байдлаар) 2016-07-14
8 ХОЛБОГДОХ ЭРХ ЗҮЙН АКТЫН БИЕЛЭЛТИЙН ДҮН, (2015 оны жилийн эцсийн байдлаар) 2016-02-01
9 ХОЛБОГДОХ ЭРХ ЗҮЙН АКТЫН БИЕЛЭЛТ, (2015 оны жилийн эцсийн байдлаар) 2016-02-01
10 ХОЛБОГДОХ ЭРХ ЗҮЙН АКТЫН БИЕЛЭЛТИЙН ДҮН, (2015 оны эхний хагас жилийн байдлаар) 2015-06-22
11 ХОЛБОГДОХ ЭРХ ЗҮЙН АКТЫН БИЕЛЭЛТ, (2015 оны эхний хагас жилийн байдлаар) 2015-06-22
12 ХОЛБОГДОХ ЭРХ ЗҮЙН АКТЫН БИЕЛЭЛТИЙН ДҮН, (2014 оны жилийн эцсийн байдлаар) 2015-01-15
13 ХОЛБОГДОХ ЭРХ ЗҮЙН АКТЫН БИЕЛЭЛТ, (2014 оны жилийн эцсийн байдлаар) 2015-01-15
14 ХОЛБОГДОХ ЭРХ ЗҮЙН АКТЫН БИЕЛЭЛТ (2014 оны эхний хагас жилийн байдлаар) 2014-07-20
15 МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САЙДЫН ШИЙДВЭРИЙН БИЕЛЭЛТ (2014 оны эхний хагас жилийн байдлаар) 2014-06-20
16 ХОЛБОГДОХ ЭРХ ЗҮЙН АКТЫН БИЕЛЭЛТ, (2013 оны жилийн эцсийн байдлаар) 2014-01-20
17 0000-00-00