• Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
  • (+976) 51-261418
  • info@spa.gov.mn

Ажил хэрэгч тушаалууд - 2019 он

# Ажил хэрэгч тушаалууд - 2019 он Нэмэгдсэн
1 Хариуцлагатай жижүүрийн хуваарь батлах тухай 2019-12-30
2 Тооллогын комисс байгуулах тухай 2019-12-27
3 Үйл ажиллагааны давсан орлогыг зарцуулах тухай 2019-12-26
4 Үйл ажиллагааны давсан орлогыг зарцуулах тухай 2019-12-26
5 Үнэлгээний багийг байгуулах тухай 2019-12-26
6 Үйл ажиллагааны давсан орлогыг зарцуулах тухай 2019-12-25
7 Томилолтоор ажиллуулах тухай 2019-12-24
8 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-12-24
9 Үйл ажиллагааны давсан орлогыг зарцуулах тухай 2019-12-24
10 Үйл ажиллагааны давсан орлогыг зарцуулах тухай 2019-12-24
11 Албан томилолтоор ажиллуулах тухай 2019-12-11
12 Шалгалт хийх тухай 2019-12-09
13 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-12-09
14 Шалгалт хийх тухай 2019-12-02
15 Албан томилолтоор ажиллуулах тухай 2019-12-02
16 Урамшуулал олгох тухай 2019-11-25
17 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-11-25
18 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-11-20
19 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-11-20
20 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-11-20
21 Албан томилолтоор ажиллуулах тухай 2019-11-20
22 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-11-19
23 Ажил хүлээлцүүлэх комисс байгуулах тухай 2019-11-19
24 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-11-15
25 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-11-12
26 Тамга, тэмдэг түшигчийг томилох тухай 2019-11-12
27 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-11-08
28 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-11-08
29 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-11-08
30 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-11-06
31 Хяналт шалгалт хийх тухай 2019-10-30
32 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-10-30
33 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-10-29
34 Ажлын хэсэг томилох тухай 2019-10-28
35 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-10-28
36 Журамд өөрчлөлт оруулах тухай 2019-10-25
37 Жагсаалтад өөрчлөлт оруулах тухай 2019-10-23
38 Худалдан авах ажиллагааны мэргэшсэн ажилтан бэлтгэх тухай 2019-10-23
39 Төрийн өмчийг эзэмшүүлэх гэрээ дүгнэх, байгуулах тухай 2019-10-22
40 Шалгалтаар ажиллуулах тухай 2019-10-22
41 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-10-18
42 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-10-18
43 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-10-17
44 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-10-17
45 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-10-15
46 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-10-08
47 Сургалтад оролцуулах тухай 2019-10-07
48 Албан томилолтоор ажиллуулах тухай 2019-10-02
49 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-10-01
50 Албан томилолтоор ажиллуулах тухай 2019-09-13
51 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-09-11
52 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-09-09
53 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-09-01
54 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-08-19
55 Зарим албан хаагчдыг томилолттор ажиллуулах тухай 2019-08-05
56 Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч томилох тухай 2019-08-05
57 Албан томилолтоор ажиллуулах тухай 2019-08-02
58 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-08-02
59 Тамга тэмдэг түшигчээр түр томилох тухай 2019-08-02
60 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-07-25
61 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-07-25
62 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-07-22
63 Хариуцлагатай жижүүрийн хуваарь батлах тухай 2019-07-09
64 Тамга тэмдэг түшигч томилох тухай 2019-07-03
65 Тамга тэмдэг түшигч томилох тухай 2019-07-03
66 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-07-01
67 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-06-13
68 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-06-05
69 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-06-01
70 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-05-31
71 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-05-24
72 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-05-24
73 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-05-24
74 Журам батлах тухай 2019-05-23
75 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-05-17
76 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-05-10
77 Ёс зүйн зөвлөл байгуулах тухай 2019-05-08
78 Тооллогын комисс байгуулах тухай 2019-05-08
79 СЕХ, СЯ, ТӨБЗГ-ын хамтарсан тушаал 2019-05-02
80 Үнэлгээний хорооны тушаалын жагсаалт 5 сар 2019-05-01
81 Өмч хамгаалах байнгын зөвлөл шинэчлэн байгуулах тухай 2019-05-01
82 Үнэлгээний хорооны тушаалын жагсаалт 2019-04-30
83 Үнэлгээний хорооны тушаалын жагсаалт 2019-04-30
84 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-04-15
85 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-04-12
86 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-04-12
87 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-04-05
88 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-04-05
89 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-04-05
90 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-04-05
91 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-04-04
92 Сургалтын төлөвлөгөө батлах тухай 2019-03-12
93 Комисс шинэчлэн байгуулах тухай 2019-03-12
94 Дотоод аудитын 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай 2019-03-12
95 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-03-11
96 Албан томилолтоор ажиллуулах тухай 2019-03-06
97 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-03-05
98 Үнэлгээний хорооны тушаалын жагсаалт 3сар 2019-03-02
99 Тушаал хүчингүй болсон тухай 2019-03-01
100 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-02-19
101 Хариуцлагатай жижүүрийн хуваарь батлах тухай 2019-02-01
102 Томилолтоор ажиллуулах тухай 2019-01-24
103 Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай 2019-01-24
104 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-01-22
105 Ажлын дэд хэсэг байгуулах тухай 2019-01-18
106 Зардлын төсөв батлах тухай 2019-01-17
107 Тамга тэмдэг түшигчийг түр томилох тухай 2019-01-16
108 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-01-08
109 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-01-04
110 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-01-04
111 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-01-03
112 Үнэлгээний хорооны тушаалын жагсаалт 2019-01-01
113 Хамтарсан тушаалын жагсаалт 2019-01-01