• Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
  • (+976) 261614
  • info@spa.gov.mn

Ил тод байдал

1. Эрхзүйн акт 2019 он 2. Төрийн өмчит үйлдвэрийн газар, төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээд: 2.1  Дүрэм, зохион байгуулалтын бүтэц 2019 он 2.2  Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин 2019 он 2.3  Хуулийн этгээдийн удирдлагыг томилох, чөлөөлөх ...

1. Төрийн албаны зөвлөлийн дүгнэлт 2017 он 2018 он 2. Авлигатай тэмцэх газрын дүгнэлт 2017 он 2018 он 2019 он 3. Төрийн албан хаагчийн бүрэлдэхүүн хөдөлгөөн 2017 он 2018 он 4. Төрийн албан хаагчийн бүрэлдэхүүн хөдөлгөөн 2019 он 5. Бусад  

                                                 1. Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын х ...

          ТӨРИЙН ӨМЧИЙН БОДЛОГО, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗРААС ИРГЭН, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД                     ҮЗҮҮЛДЭГ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ Д/д Үйлчилгээ үзүүлэх н ...

№ Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал Санхүүжилтийн эх үүсвэр Батлагдсан төсөвт өртөг (мян.төг) Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам Тендер зарлах огноо 1 Ойн хөнөөлт шавьж, өвчинтэй тэмцэх бодис нийлүүлэх Төсвийн хөрөнгө ору ...

Хувийн нууцлалын PKI код авах: Албан бичиг Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар батлуулсан хуулбар Тусгай зөвшөөрлийн нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар Зөвлөх хувь хүн, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн цахим үнэмлэхний хуулбар Архивын лавлагаа авах: Албан бичиг Иргэний цахим үнэмлэх Худалдан авах а ...