• Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
  • (+976) 261614
  • info@spa.gov.mn

Бидний тухай

Та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Засгийн газрын 2019 оны 438 дугаар тогтоолоор Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газраас худалдан авах ажиллагааны хэлтсийн чиг үүргийг Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт шилжүүлсэн. Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг-Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар нь 4 хэлтэс 54 ажилтан, ...

1.1 Үйл ажиллагааны стратегийн мөн чанар Агентлагийн үйл ажиллагааны стратегийн мөн чанар нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль болон холбогдох бусад хууль, эрх зүйн акт, Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030, Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Гурв ...

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ-ТӨРИЙН ХУДАЛДАН АВАХ  АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗАР Худалдан авах ажиллагааны газар Улсын Их Хурлын 2012 оны 8 дугаар сарын 17-ны өдрийн 14 дүгээр тогтоол, Засгийн газрын 2012 оны 8 дугаар сарын 27-ны өдрийн 6 дугаар тогтоолоор Монгол Улсын Шадар сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд Төрийн болон оро ...

Тус хэлтэс нь агентлагийн үйл ажиллагааны стратегийн 1 дүгээр зорилтын хүрээнд худалдан авах ажиллагааг төлөвлөн, батлагдсан төсвийн хүрээнд ил тод, өрсөлдөх тэгш боломжтой, үр ашигтай байх зарчимд тулгуурлан зохион байгуулах, тайлагнах үндсэн үүрэг хүлээж, төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр тухайн жилийн төсөл, арга хэм ...

Тус хэлтэс нь агентлагийн үйл ажиллагааны стратегийн 3 дугаар зорилтын хүрээнд худалдан авах ажиллагааны эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг нэгтгэн дүгнэж, саналаа холбогдох байгууллагад хүргүүлэх, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын механизмыг боловсронгуй болгон худалдан авах үйл ажиллага ...

Агентлагийн үйл ажиллагааны стратегийн 2 дугаар зорилтын хүрээнд худалдан авах ажиллагааг цахим хэлбэрт шилжүүлэх ажлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх, худалдан авах ажиллагааны нэгдсэн мэдээллийн системийн хэвийн, найдвартай ажиллагааг хангах, системийн хэрэглэгчдийг чадавхжуулах, цахим мэдээлэл солилцох замаар төрийн байгууллагууды ...

Тус хэлтэс нь үйл ажиллагааны стратегийн 4 дүгээр зорилтын хүрээнд төрийн захиргааны удирдлагын манлайллыг хангах, захиргааны өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах, төсвийн шууд захирагчийн төсөв, хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөх, санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагааг хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулах, ...

№ Төрийн бус байгууллагын нэр Холбогдох албан тушаалтан Харилцах утас Цахим хаяг Хаяг 1 Банк Санхүүгийн Академи Б.Ууганхүү 75754848 88227208 www.bfa.mn online@bfa. ...

№ Төрийн бус байгууллагын нэр Холбогдох албан тушаалтан Харилцах утас Хаяг 1 Худалдан авах ажиллагааны боловсрол төв ТББ Э.Азжаргал 99102331 Сүхбаатар дүүрэг, СУИС-ын замын урд Pe ...

Эрхэм зорилго Байгууллагын сургалт, сурталчилгаа, олон нийттэй харилцах ажлыг төлөвлөж, зохион байгуулах, байгууллагын ажилтан, албан хаагчдын мэдлэг, мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх, сургаж дадлагажуулах Үндсэн чиг үүрэг Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлыг хангах Худалдан авах ажиллагааны газар болон нэгжий ...