• Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
  • (+976) 261614
  • info@spa.gov.mn

Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө

# Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө Нэмэгдсэн
1 Ховд аймгийн Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2018-03-01
2 Төв аймгийн Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2018-02-01
3 Архангай аймгийн Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2018-02-01
4 Дархан-Уул аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын 2018 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2018-02-01
5 Булган аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын 2018 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2018-02-01
6 Завхан аймгийн 2018 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2018-02-01
7 Дорноговь аймгийн 2018 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2018-02-01
8 Баянхонгор аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын 2018 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2018-02-01
9 Говьсүмбэр аймгийн 2018 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2018-02-01
10 Говь-Алтай аймгийн Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2018-02-01
11 Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 2018 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө 2017-12-18
12 Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 2017 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө 2016-12-26
13 "Боловсролын чанарын шинэчлэл" төслийн 2016 оны Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2016-06-28
14 Ухаалаг засаг төслийн 2016 оны Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2016-01-15
15 Худалдан авах ажиллагааны газрын 2016 онд хэрэгжүүлэх бараа, ажил, үйлчилгээний ерөнхий төлөвлөгөө 2015-12-17